СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

ВАЖНО!

електронно

           четими

                 учебници

 

Награда от Уча.се

        за иновативно

                     училище

 

История на училището

 

 

 

Профил на купувача

 

График самостоятелна
форма за м. Март

 

 

Линкове

ПРОЕКТ

BG05M2ОP001-2.011-0001

„ПОДКРЕПА

                       ЗА УСПЕХ“

"ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
          УТРЕШНИЯ ДЕН"

Дейност 6 „Повишаване
на дигиталната компе -
тентност и умения
на
учениците
по проект
BG05M2OP001-2.012-0001
„Образование за утреш -
ния ден“, финансиран по
ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

    
 

 

 

 

МО „Хуманитарни дисциплини“

Елена Петрова Могилска - Асенова

Старши учител

Висше- бакалавър

Български език и литература

Венцислава Йорданова Кюковска

учител

Висше- бакалавър

Български език и литература

Мариета Николова Дикова

Старши учител

Висше- магистър

Български език и литература

Милена Ромеова Василева

Учител

Висше- бакалавър

Български език и литература

Калинка Георгиева Пешева

Учител

Висше- магистър

Български език и литература и Руски език

Мариана Райчева Драманска

Старши учител

Висше- магистър

Английски език

Радостина Илиева Станилова

Старши учител

Висше- магистър

Английски език

Мариела Георгиева Петкова

 учител

Висше- магистър

Английски език

Цветомир Николаев Ангелов

Учител

Висше- бакалавър

Английски език

Ирена Иванова Иванова

Старши учител

Висше-магистър

География и икономика

Таня Милетиева Ячковска

Главен учител

Висше-магистър

География и икономика, история и цивилизация

Лучия Атанасова Ганчева

Старши учител

Висше-магистър

История и цивилизация

Татяна Томова Филиповска

Старши учител
начален етап на образование

Висше-бакалавър

 

Борислав Красимиров Михайлов

Учител ЦДО

Висше-бакалавър

 

Паменка Валентинова Симеонова

Учител ЦДО

Висше-бакалавър

 

Анелия Красимирова Костадинова

Учител ЦДО

Висше-бакалавър

 

Веселка Луканова Стефанова-Цонева

Старши учител
начален етап на образование

Висше-бакалавър

 

Диана Йорданова Тодорова

Старши учител
начален етап на образование

Висше-бакалавър

 

Росица Драганова Димитрова

Старши учител
начален етап на образование

Висше-бакалавър

 

Кристина Михаилова Параскевова

Учител ЦДО

Висше-бакалавър

 

Дора Михайлова Божинова

Учител ЦДО V - VII клас

Висше-магистър

 Математика

Наталия Атанасова Борисова учител Висше-магистър Философски цикъл

 

Актуално

 

Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г.
за определяне на график
на учебното време през
учебната 2019/2020 г.

 
 

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г.
за определяне на дати за
провеждане на
националните външни
оценявания (НВО) в 4. клас,
в 7. клас и в 10. клас
през учебната 2019/2020 г.
и на графици на дейности

 

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г.
за определяне на дати и
график на дейностите за
организацията, провежда-
нето и оценяването на
държавни зрелостни изпити
през учебната 2019/2020 г.

 

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г.
за утвърждаване на
графици за провеждане
на ученическите олимпиади
, на националните състеза -
ния и на националните
състезания по професии
през учебната 2019/2020 г.

 

 

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ


 

Национална
            информационна
                                
кампания

"Живот без насилие

за всички деца в България"

 

 

 

Календар

Ваканции:

есенна:

01.11.2019 г .- 03.11.2019 г.

Коледна:

21.12.2019 г. - 05.01.2020 г.

междусрочна за I - XII клас:

05.02.2020 г.

пролетна за I - XI клас:

11.04.2020 г. - 20.04.2020 г.

пролетна за XII клас:

16.04.2020 г. - 20.04.2020 г.

Неучебни дни: 

20.05.2020 г. - ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г. - Втори ДЗИ

Дати за НВО в VII и X клас: 

09.06.2020 г. - НВО по БЕЛ

11.06.2020 г. - НВО по МАТ

Начало на втория учебен срок на уч. 2019/2020 г.

06.02.2020 г. - за I - XII клас

Край на втория учебен срок на уч. 2018/2019 г.

14.05.2020 г. - за XII клас

29.05.2020 г. - за I - III клас

16.06.2020 г. - за IV - VI клас

30.06.2020 г. - за VII - XI клас