СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

ВАЖНО!

 

Отчет по изпълнение
на бюджета към
30.09.2019 г.

 

  Списък на
учебници

2019/2020 г.

 

Профил на купувача

Посетете сайта

"История

    на България

          в личности"

създаден от

 наши възпитаници

 

 

Линкове

ПРОЕКТ

BG05M2ОP001-2.011-0001

„ПОДКРЕПА

                       ЗА УСПЕХ“

"ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
          УТРЕШНИЯ ДЕН"

Дейност 6 „Повишаване
на дигиталната компе -
тентност и умения
на
учениците
по проект
BG05M2OP001-2.012-0001
„Образование за утреш -
ния ден“, финансиран по
ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

    
 

 

 

 

МО „Хуманитарни дисциплини“

Елена Петрова Могилска - Асенова

Старши учител

Висше- бакалавър

Български език и литература

Венцислава Йорданова Кюковска

учител

Висше- бакалавър

Български език и литература

Мариета Николова Дикова

Старши учител

Висше- магистър

Български език и литература

Милена Ромеова Василева

Учител

Висше- бакалавър

Български език и литература

Калинка Георгиева Пешева

Учител

Висше- магистър

Български език и литература и Руски език

Мариана Райчева Драманска

Старши учител

Висше- магистър

Английски език

Радостина Илиева Станилова

Старши учител

Висше- магистър

Английски език

Мариела Георгиева Петкова

 учител

Висше- магистър

Английски език

Цветомир Николаев Ангелов

Учител

Висше- бакалавър

Английски език

Ирена Иванова Иванова

Старши учител

Висше-магистър

География и икономика

Таня Милетиева Ячковска

Главен учител

Висше-магистър

География и икономика, история и цивилизация

Лучия Атанасова Ганчева

Старши учител

Висше-магистър

История и цивилизация

Татяна Томова Филиповска

Старши учител
начален етап на образование

Висше-бакалавър

 

Борислав Красимиров Михайлов

Учител ЦДО

Висше-бакалавър

 

Паменка Валентинова Симеонова

Учител ЦДО

Висше-бакалавър

 

Анелия Красимирова Костадинова

Учител ЦДО

Висше-бакалавър

 

Веселка Луканова Стефанова-Цонева

Старши учител
начален етап на образование

Висше-бакалавър

 

Диана Йорданова Тодорова

Старши учител
начален етап на образование

Висше-бакалавър

 

Росица Драганова Димитрова

Старши учител
начален етап на образование

Висше-бакалавър

 

Кристина Михаилова Параскевова

Учител ЦДО

Висше-бакалавър

 

Дора Михайлова Божинова

Учител ЦДО V - VII клас

Висше-магистър

 Математика

Наталия Атанасова Борисова учител Висше-магистър Философски цикъл

 

Актуално

 

Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г.
за определяне на график
на учебното време през
учебната 2019/2020 г.

 
 

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г.
за определяне на дати за
провеждане на
националните външни
оценявания (НВО) в 4. клас,
в 7. клас и в 10. клас
през учебната 2019/2020 г.
и на графици на дейности

 

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г.
за определяне на дати и
график на дейностите за
организацията, провежда-
нето и оценяването на
държавни зрелостни изпити
през учебната 2019/2020 г.

 

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г.
за утвърждаване на
графици за провеждане
на ученическите олимпиади
, на националните състеза -
ния и на националните
състезания по професии
през учебната 2019/2020 г.

 

 

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ


 

 

Календар

Ваканции:

есенна:

01.11.2019 г .- 03.11.2019 г.

Коледна:

21.12.2019 г. - 05.01.2020 г.

междусрочна за I - XII клас:

05.02.2020 г.

пролетна за I - XI клас:

11.04.2020 г. - 20.04.2020 г.

пролетна за XII клас:

16.04.2020 г. - 20.04.2020 г.

Неучебни дни: 

20.05.2020 г. - ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г. - Втори ДЗИ

Дати за НВО в VII и X клас: 

09.06.2020 г. - НВО по БЕЛ

11.06.2020 г. - НВО по МАТ

Начало на втория учебен срок на уч. 2019/2020 г.

06.02.2020 г. - за I - XII клас

Край на втория учебен срок на уч. 2018/2019 г.

14.05.2020 г. - за XII клас

29.05.2020 г. - за I - III клас

16.06.2020 г. - за IV - VI клас

30.06.2020 г. - за VII - XI клас