СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

ВАЖНО!

електронно

           четими

                 учебници

 

Награда от Уча.се

        за иновативно

                     училище

 

История на училището

 

 

 

Профил на купувача

 

График самостоятелна
форма за м. Март

 

 

Линкове

ПРОЕКТ

BG05M2ОP001-2.011-0001

„ПОДКРЕПА

                       ЗА УСПЕХ“

"ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
          УТРЕШНИЯ ДЕН"

Дейност 6 „Повишаване
на дигиталната компе -
тентност и умения
на
учениците
по проект
BG05M2OP001-2.012-0001
„Образование за утреш -
ния ден“, финансиран по
ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

    
 

 

 

 

Услуга: Издаване на диплома за средно образование;

Услуга: Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи;

Заявление: Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи 

Услуга: Преместване и приемане на ученици;

Услуга: Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава;

Услуга: Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация;

Услуга: Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;

Услуга: Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация;

Заявление: Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация;

Услуга: Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити;

Услуга: Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование;

Заявление: Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование;

Услуга: Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).

Заявление: Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).

Услуга: Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година);

Заявление: Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на диплома за средно образование;

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава ;

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи;

 

 

 

Актуално

 

Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г.
за определяне на график
на учебното време през
учебната 2019/2020 г.

 
 

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г.
за определяне на дати за
провеждане на
националните външни
оценявания (НВО) в 4. клас,
в 7. клас и в 10. клас
през учебната 2019/2020 г.
и на графици на дейности

 

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г.
за определяне на дати и
график на дейностите за
организацията, провежда-
нето и оценяването на
държавни зрелостни изпити
през учебната 2019/2020 г.

 

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г.
за утвърждаване на
графици за провеждане
на ученическите олимпиади
, на националните състеза -
ния и на националните
състезания по професии
през учебната 2019/2020 г.

 

 

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ


 

Национална
            информационна
                                
кампания

"Живот без насилие

за всички деца в България"

 

 

 

Календар

Ваканции:

есенна:

01.11.2019 г .- 03.11.2019 г.

Коледна:

21.12.2019 г. - 05.01.2020 г.

междусрочна за I - XII клас:

05.02.2020 г.

пролетна за I - XI клас:

11.04.2020 г. - 20.04.2020 г.

пролетна за XII клас:

16.04.2020 г. - 20.04.2020 г.

Неучебни дни: 

20.05.2020 г. - ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г. - Втори ДЗИ

Дати за НВО в VII и X клас: 

09.06.2020 г. - НВО по БЕЛ

11.06.2020 г. - НВО по МАТ

Начало на втория учебен срок на уч. 2019/2020 г.

06.02.2020 г. - за I - XII клас

Край на втория учебен срок на уч. 2018/2019 г.

14.05.2020 г. - за XII клас

29.05.2020 г. - за I - III клас

16.06.2020 г. - за IV - VI клас

30.06.2020 г. - за VII - XI клас