СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

ВАЖНО!

Заповед 753/11.05

самостоятелна форма

за месец юни

 

Съобщение за

изпитите на учениици

в самостоятелна

форма за месец юни

          

Награда от Уча.се

        за иновативно

                     училище

 

История на училището

 

 

 

Профил на купувача

Линкове

ПРОЕКТ

BG05M2ОP001-2.011-0001

„ПОДКРЕПА

                       ЗА УСПЕХ“

"ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
          УТРЕШНИЯ ДЕН"

Дейност 6 „Повишаване
на дигиталната компе -
тентност и умения
на
учениците
по проект
BG05M2OP001-2.012-0001
„Образование за утреш -
ния ден“, финансиран по
ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

    
 

 

 

 

Услуга: Издаване на диплома за средно образование;

Услуга: Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи;

Заявление: Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи 

Услуга: Преместване и приемане на ученици;

Услуга: Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава;

Услуга: Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация;

Услуга: Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;

Услуга: Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация;

Заявление: Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация;

Услуга: Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити;

Услуга: Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование;

Заявление: Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование;

Услуга: Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).

Заявление: Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).

Услуга: Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година);

Заявление: Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на диплома за средно образование;

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава ;

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи;

 

 

 

Актуално

 

Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г.
за определяне на график
на учебното време през
учебната 2019/2020 г.

 
 

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г.
за определяне на дати за
провеждане на
националните външни
оценявания (НВО) в 4. клас,
в 7. клас и в 10. клас
през учебната 2019/2020 г.
и на графици на дейности

 

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г.
за определяне на дати и
график на дейностите за
организацията, провежда-
нето и оценяването на
държавни зрелостни изпити
през учебната 2019/2020 г.

 

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г.
за утвърждаване на
графици за провеждане
на ученическите олимпиади
, на националните състеза -
ния и на националните
състезания по професии
през учебната 2019/2020 г.

 

 

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ


 

Национална
            информационна
                                
кампания

"Живот без насилие

за всички деца в България"

 

 

 

Календар

Ваканции:

есенна:

01.11.2019 г .- 03.11.2019 г.

Коледна:

21.12.2019 г. - 05.01.2020 г.

междусрочна за I - XII клас:

05.02.2020 г.

пролетна за I - XII клас:

17.04.2020 г. - 20.04.2020 г.

Неучебни дни: 

20.05.2020 г. - ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г. - Втори ДЗИ

Дати за НВО в VII и X клас: 

09.06.2020 г. - НВО по БЕЛ

11.06.2020 г. - НВО по МАТ

Начало на втория учебен срок на уч. 2019/2020 г.

06.02.2020 г. - за I - XII клас

Край на втория учебен срок на уч. 2018/2019 г.

14.05.2020 г. - за XII клас

29.05.2020 г. - за I - III клас

16.06.2020 г. - за IV - VI клас

30.06.2020 г. - за VII - XI клас