СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Критерии
за кандидатстване
за получавне на

на стипендии за първи
учебен срок 2021/2022

 

 

 

 

 

Услуга: Издаване на диплома за средно образование;

 

Услуга: Издаване на дубликат на документ за завършен клас,

етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи;

 

Заявление: Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или

степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 

Услуга: Преместване и приемане на ученици;

 

Услуга: Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период

или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава;

 

Услуга: Издаване на Удостоверения за професионално обучение

и Свидетелства за професионална квалификация;

 

Услуга: Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни

изпити;

 

Услуга: Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална

квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на

професионална квалификация;

 

Заявление: Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална

квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на

професионална квалификация;

 

Услуга: Издаване на служебна бележка за подадено заявление

за допускане до държавни зрелостни изпити;

 

Услуга: Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в

съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или

основна степен на образование;

 

Заявление: Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в

съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна

степен на образование;

 

Услуга: Издаване на европейско приложение на свидетелство за

професионална квалификация

(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).

 

Заявление: Издаване на европейско приложение на свидетелство за

професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна

година).

 

Услуга: Издаване на европейско приложение към дипломата за средно

образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година);

 

Заявление: Издаване на европейско приложение към дипломата за средно

образование


Издаване на диплома за средно образование;

 

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период

или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава ;

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на

образование - удостоверения, свидетелства, дипломи;

 

 

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Профил на купувача

 

Проект на МОН
BG05M2OP001-5.001-0001

“Равен достъп до училищно
образование
в условията
на кризи“

Заповед училищен екип