СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Училищна
документация

Съобщение
за изпити на ученици
дневна форма

на поправителни изпити

Съобщение
за изпити на ученици
самостоятена форма

на поправителни изпити

 
 

 

 

 

 

Услуга: Издаване на диплома за средно образование;

 

Услуга: Издаване на дубликат на документ за завършен клас,

етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи;

 

Заявление: Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или

степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 

Услуга: Преместване и приемане на ученици;

 

Услуга: Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период

или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава;

 

Услуга: Издаване на Удостоверения за професионално обучение

и Свидетелства за професионална квалификация;

 

Услуга: Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни

изпити;

 

Услуга: Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална

квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на

професионална квалификация;

 

Заявление: Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална

квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на

професионална квалификация;

 

Услуга: Издаване на служебна бележка за подадено заявление

за допускане до държавни зрелостни изпити;

 

Услуга: Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в

съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или

основна степен на образование;

 

Заявление: Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в

съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна

степен на образование;

 

Услуга: Издаване на европейско приложение на свидетелство за

професионална квалификация

(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).

 

Заявление: Издаване на европейско приложение на свидетелство за

професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна

година).

 

Услуга: Издаване на европейско приложение към дипломата за средно

образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година);

 

Заявление: Издаване на европейско приложение към дипломата за средно

образование


Издаване на диплома за средно образование;

 

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период

или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава ;

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на

образование - удостоверения, свидетелства, дипломи;

 

 

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Проект на МОН
BG05M2OP001-5.001-0001

“Равен достъп до училищно
образование
в условията
на кризи“

Заповед училищен екип