СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 
 

 

Учебници 2023/2024

 

Линкове

Състав

на обществения

съвет

 

Критерии

за получаване

на стипендии

през II срок

 

Изпити

на ученици

самостоятелна

форма - м. март

 

Изпити за вали -

диране на компе -

тентности за

начален етап

на основно обра -

зование - м. март

 

Национален
                 конкурс

„Урок по история

- Покажи ми

        България

                2024 г. !“

 

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

ОФИС 365

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА

ЕЛЕКТРОННА

БИБЛИОТЕКА

МОН създаде Национална електронна библиотека на учителите

 

ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Дигитална Раница

 

 

"Живот без насилие

           за всички деца

                    в България"

 

 

Телефонна линия за

психологическа

подкрепа на ученици,

родители и учители

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА: Специалисти ще консултират ученици, учители и  родители - NOVA

 

Национална

телефонна линия

за деца 116 111

 

 

 

 Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

ВАЖНО!

Започна изпълнението на Дейност 3.4. Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ.

Указания за организиране и провеждане на обучения - дейност 3.4

Предстоящо обучение:

Изпълнител: Бургаски свободен университет

Тема: "Работа с дигитални ресурси в платформата за образователни услуги и съдържание MOZABOOK"

Форма на обучение: Дистанционна

Продължителност: 32 академични часа

Брой квалификационни кредити: 2

Брой групи: 1

Брой педагогически специалисти: 9

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Система за защита
на
лицата, подаващи
сигнали или публично
оповестяващи информа-
ция за нарушения

 

 

Профил на купувача

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ

ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП

ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

 

Проект

„Ученически

       практики – 2“

Новия проект на МОН „Ученически практики – 2“ – БГ-Образование