СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Критерии
за кандидатстване
за получавне на

на стипендии за първи
учебен срок 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците"


 

УЧЕБНА 2020 - 2021 Г.


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Профил на купувача

 

Проект на МОН
BG05M2OP001-5.001-0001

“Равен достъп до училищно
образование
в условията
на кризи“

Заповед училищен екип