СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Училищна
документация

Съобщение
за изпити на ученици
дневна форма

на поправителни изпити

Съобщение
за изпити на ученици
самостоятена форма

на поправителни изпити

 
 

 

 

 

 

Прием в първи клас за учебната 2021/2022 г.

Една паралелка;

Брой места в паралелката - 22;

Във връзка с чл.61 ал.4 т.1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование броят на записаните ученици в паралелката ще се завиши с по двама при наличие на кандидати за прием.

ГРАФИК:

- приемане на заявления по електронен път  и на място в училището: до 04.06.2021 г.

- класиране на учениците: 07.06. - 10.06.2021 г.;

- обявяване на списъците на приетите ученици чрез входящ номер: 11.06.2021 г.;

- записване на приетите ученици: 14.06. - 15.06.2021 г.

- обявяване на свободните места след първо класиране: 16.06.2021 г.

- попълване на свободните места след второ класиране: 17.06. - 18.06.2021 г.

- обявяване на свободните места за трето класиране: 21.06.2021 г.

- попълване на свободните места: до 15.09.2021

Училището предлага:

  • Висококвалифициран педагогически екип и интерактивно обучение.
  • Целодневно организирано обучение;
  • Медицинско обслужване от квалифициран специалист;
  • Педагогически съветник;
  • Здравословно хранене в уютна обстановка и при високи хигиенни изисквания;
  • Просторен и охраняван двор за свободни игри и спорт;
  • Разнообразни извънкласни дейности и занимания по интереси;


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Проект на МОН
BG05M2OP001-5.001-0001

“Равен достъп до училищно
образование
в условията
на кризи“

Заповед училищен екип