СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Критерии
за кандидатстване
за получавне на

на стипендии за първи
учебен срок 2021/2022

 

 

 

 

 

ПРОФЕСИЯ ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

Професия от професионално направление Приложна информатика с разширено изучаване на чужд език (английски);

Специалност „Електронна търговия“;

Една паралелка с 26 ученици.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

Удвоеният брой точки от  изпита за кандидатстване (НВО) по Български език и литература;

Удвоеният брой точки от  изпита за кандидатстване (НВО) по Математика;

Оценката по Информационни технологии от Свидетелството за основно образование;

Оценката по Английски език от Свидетелството за основно образование.

              

Избирайки професията

ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

получавате:

Комплексно обучение по специалността и качествена подготовка по общообразователните учебни предмети;

Професионални компетенции и умения за използване на съвременни интернет и уеб технологии;

Знания и умения за проектиране, разработване и поддържане на електронни платформи и сайтове;

Ключови компетентности за професионално развитие (обработка на информация, отчетност, финанси, контрол, анализ, маркетинг и реклама, управление на база данни, общи и функционални приложни програми, интернет и уеб технологии и др.);

Специфична професионална подготовка  и практически умения за програмиране, електронна търговия, интернет и уеб технологии, електронно банкиране, компютърна графика, интернет маркетинг и реклама;

Право за продължаване на образованието във всички висши учебни заведения в България и чужбина;

Широк диапазон от възможности за реализация на трудовия пазар в България и чужбина.

 

ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“

Дневна форма на обучение;

Една паралелка до 26 ученици;

Разширено изучаване на Английски език;

Първи профилиращ предмет - Информатика;

Втори профилиращ предмет - Информационни технологии;

Трети профилиращ предмет - Английски език;

Четвърти профилиращ предмет - Биология и здравно образование.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

Удвоеният брой точки от НВО Български език и литература;

Удвоеният брой точки от НВО Математика;

Оценката по математика от Свидетелството за основно образование;

Оценката по английски език от Свидетелството за основно образование.

При избор на профил „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“

 получавате:

комплексно и широкопрофилно обучение по специалността;

качествена подготовка по общообразователни предмети с профилиране по информатика, информационни технологии, биология и здравно образование и английски език;

ключови компетентности по програмиране, графичен и web дизайн, компютърно моделиране и анимация  и предпечатна подготовка;

успешна реализация в престижни ВУЗ, всички сектори на IT, медии и пълната палитра на творческите и приложните дейности.

 

 

 

 

 

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Профил на купувача

 

Проект на МОН
BG05M2OP001-5.001-0001

“Равен достъп до училищно
образование
в условията
на кризи“

Заповед училищен екип