СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Училищна
документация

Съобщение
за изпити на ученици
дневна форма

на поправителни изпити

Съобщение
за изпити на ученици
самостоятена форма

на поправителни изпити

 
 

 

 

 

 

Уважаеми родители и ученици,

в изпълнение на заповед №РД-09-3472 от 27.11.2020 г. на министъра на МОН

и Решение на ПС №6 от 17.05.2021 г. на СУ „Васил Левски“ е изготвен график

за планираните дейности за учениците от 1 до 3 клас - 3 допълнителни седмици

(от 1 до 23 юни вкл.), а за учениците от 4 до 6 клас - 2 допълнителни седмици

(от 15 до 30 юни вкл.) за извънкласни дейности по интереси, участието в които

е по желание на родителите. За целта е необходимо всеки родител да подаде

заявление /по образец на класния ръководител в срок до 4.06.2021 г.

В случай на неподадено заявление в посочения срок се счита, че родителят

не желае детето му да посещава извънкласни дейности по интереси.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛ I - III КЛАС

ГРАФИК I - III КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛ IV - VI КЛАС

ГРАФИК IV - VI КЛАС


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Проект на МОН
BG05M2OP001-5.001-0001

“Равен достъп до училищно
образование
в условията
на кризи“

Заповед училищен екип