СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Критерии
за кандидатстване
за получавне на

на стипендии за първи
учебен срок 2021/2022

 

 

 

 

 

Уважаеми родители и ученици,

в изпълнение на заповед №РД-09-3472 от 27.11.2020 г. на министъра на МОН

и Решение на ПС №6 от 17.05.2021 г. на СУ „Васил Левски“ е изготвен график

за планираните дейности за учениците от 1 до 3 клас - 3 допълнителни седмици

(от 1 до 23 юни вкл.), а за учениците от 4 до 6 клас - 2 допълнителни седмици

(от 15 до 30 юни вкл.) за извънкласни дейности по интереси, участието в които

е по желание на родителите. За целта е необходимо всеки родител да подаде

заявление /по образец на класния ръководител в срок до 4.06.2021 г.

В случай на неподадено заявление в посочения срок се счита, че родителят

не желае детето му да посещава извънкласни дейности по интереси.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛ I - III КЛАС

ГРАФИК I - III КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛ IV - VI КЛАС

ГРАФИК IV - VI КЛАС


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Профил на купувача

 

Проект на МОН
BG05M2OP001-5.001-0001

“Равен достъп до училищно
образование
в условията
на кризи“

Заповед училищен екип