СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Критерии
за кандидатстване
за получавне на

на стипендии за първи
учебен срок 2021/2022

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на

обществените съвети към детските градини и училищата

 

Състав на обществения съвет към Средно училище „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина, както следва:

 1. Основни членове:
 • инж. Тихомир Трифонов - представител на община Бяла Слатина;
 • Цветанка Иванова Данова - представител на родителите;
 • Данаил Митков Неновски - представител на родителите;
 • Виолета Панчева Петрова - представител на родителите;
 • Анита Костадинова Антонова - представител на родителите;
 • Христина Илиева Илиева - представител на родителите.
 1. Резервни членове:
 • Цветелина Павлинова Николова - резервен член на родителите;
 • Ана Богомилова Каменова - резервен член на родителите;
 • Лариса Мариянова Антонова - резервен член на родителите;
 • Георги Богданов Георгиев - резервен член на родителите;
 • Даниела Веселинова Заркова - резервен член на родителите.

 

Забележка: Съгласно чл. 4, ал. 5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществения съвет, представителят на работодателите се определя от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите.


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Профил на купувача

 

Проект на МОН
BG05M2OP001-5.001-0001

“Равен достъп до училищно
образование
в условията
на кризи“

Заповед училищен екип