СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Училищна
документация

Съобщение
за изпити на ученици
дневна форма

на поправителни изпити

Съобщение
за изпити на ученици
самостоятена форма

на поправителни изпити

 
 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на

обществените съвети към детските градини и училищата

 

Състав на обществения съвет към Средно училище „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина, както следва:

 1. Основни членове:
 • инж. Тихомир Трифонов - представител на община Бяла Слатина;
 • Цветанка Иванова Данова - представител на родителите;
 • Данаил Митков Неновски - представител на родителите;
 • Виолета Панчева Петрова - представител на родителите;
 • Анита Костадинова Антонова - представител на родителите;
 • Христина Илиева Илиева - представител на родителите.
 1. Резервни членове:
 • Цветелина Павлинова Николова - резервен член на родителите;
 • Ана Богомилова Каменова - резервен член на родителите;
 • Лариса Мариянова Антонова - резервен член на родителите;
 • Георги Богданов Георгиев - резервен член на родителите;
 • Даниела Веселинова Заркова - резервен член на родителите.

 

Забележка: Съгласно чл. 4, ал. 5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществения съвет, представителят на работодателите се определя от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите.


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Проект на МОН
BG05M2OP001-5.001-0001

“Равен достъп до училищно
образование
в условията
на кризи“

Заповед училищен екип