СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Критерии
за кандидатстване
за получавне на

на стипендии за втори
учебен срок 2021/2022

Съобщение за ученици
в
самостоятелна
форма на обучение

поправителна сесия,
месец май

 

 

 

 

 

Актуализирана стратегия на Средно училище "Васил Левски", гр. Бяла Слатина

Годишен план за дейността на Средно училище "Васил Левски",, гр. Бяла Слатина

План - график на заседанията на Педагогическия съвет за учебната 2021/2022 г.

Правилник за дейността на Средно училище "Васил Левски",, гр. Бяла Слатина

Механизъм за съвместна работа на институциите

Мерки за повишаване качеството на образованието

План за квалификация на педагогическите специалисти

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщавяне на децата и учениците

Училищна програма за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2021/2022 г.

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2021/2022 г.

План за действие при възникване на  бедствия, аварии, катастрофи и пожари за учебната 2021/2022 г.

Приложения към план за действие при възникване на  бедствия, аварии, катастрофи и пожари

 

 

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Профил на купувача

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

УЧЕБНА 2021/2022