СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 
 

 

 

НАЦИОНАЛНА

ЕЛЕКТРОННА

БИБЛИОТЕКА

МОН създаде Национална електронна библиотека на учителите

 

ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Дигитална Раница

 

 

"Живот без насилие

           за всички деца

                    в България"

 

 

Телефонна линия за

психологическа

подкрепа на ученици,

родители и учители

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА: Специалисти ще консултират ученици, учители и  родители - NOVA

 

Национална

телефонна линия

за деца 116 111

 

 

Актуализирана стратегия на Средно училище "Васил Левски", гр. Бяла Слатина

Годишен план за дейността на Средно училище "Васил Левски",, гр. Бяла Слатина

Дневен режим на институцията, учебна 2022/2023 г.

План - график на заседанията на Педагогическия съвет за учебната 2022/2023 г.

Правилник за дейността на Средно училище "Васил Левски",, гр. Бяла Слатина

Механизъм за съвместна работа на институциите

Мерки за повишаване качеството на образованието

План за квалификация на педагогическите специалисти

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщавяне на децата и учениците

Училищна програма за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2022/2023 г.

Вътрешни правила за работната заплата

Правилник за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд

и противопожарна охрана - учебна 2022/2023 г.

Вътрешни правила за контрол на посещаемостта, отразяване на отсъствията

и превенция на отпадане на учениците

 

 

 

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Профил на купувача

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ

ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП

ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

 

Проект

„Ученически

       практики – 2“

Новия проект на МОН „Ученически практики – 2“ – БГ-Образование