СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Критерии
за кандидатстване
за получавне на

на стипендии за първи
учебен срок 2021/2022

 

 

 

 

 

Критерии за кандидатстване за получаване на стипендии за първи учебен срок на учебната 2021/2022

Заповед критерии, условия, размер и документи за кандидатстване за получаване на стипендия за първи учебен срок на учебната 2021/2022 г.

Заявление за получаване на стипендия, като ученик без родители за първи учебен срок на учебната 2021/2022 г.

Заявление за получаване на стипендия, като ученик без един родител за първи учебен срок на учебната 2021/2022 г.

Заявление за получаване на стипендия, като ученик  с трайни увреждания за първи учебен срок на учебната 2021/2022 г.

Заявление за получаване на стипендия за постигнати образователни резултати за първи учебен срок на учебната 2021/2022 г.

Заявление за получаване на стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратявае на отпадането за първи учебен срок на учебната 2021/2022 г.


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Профил на купувача

 

Проект на МОН
BG05M2OP001-5.001-0001

“Равен достъп до училищно
образование
в условията
на кризи“

Заповед училищен екип