СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 
 

 

 

НАЦИОНАЛНА

ЕЛЕКТРОННА

БИБЛИОТЕКА

МОН създаде Национална електронна библиотека на учителите

 

ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Дигитална Раница

 

 

"Живот без насилие

           за всички деца

                    в България"

 

 

Телефонна линия за

психологическа

подкрепа на ученици,

родители и учители

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА: Специалисти ще консултират ученици, учители и  родители - NOVA

 

Национална

телефонна линия

за деца 116 111

 

 

През учебната 2022/2023 г. Средно училище „Васил Левски" гр, Бяла Слатина

се включи в изпълнението на проект ВG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически

практики - 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен

растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския

съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен

бенефициент Министерството на образованието и науката.

 

Учениците от XI клас - професия „Организатор Интернет приложения“, специалност

„Електронна търговия“ и от XII клас - професия „Аниматор в туризма“, специалност

„Туристическа анимация“ разширяват практическите си умения в реална работна среда.

  Партниращи фирми на училището са:

„Медика – 96“ ООД, „Специал Ауто“ ООД, „ФАУ“ ООД и „Специал Строй“ ООД.

Всички дейности по допълнителната професионалната подготовка се реализират

в извънучебно време по предварително изработени програми и графици.

 

Актуални адреси по проекта са:

https://upraktiki.mon.bg/  – електронен портал на Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „УП – 2“

https://www.facebook.com/upractiki/?ref=pages_you_manage – фейсбук страница на проект „УП - 2“

 

Приложения:

Покана за подаване на заявление за участие в процедура

 

Прилижение № 1 - Карта за участие 

 

Приложение № 1.1 - Заявление за участие и декларация за информирано съгласие

 

Приложение № 4 Удостоверение практики

 

Приложение № 6 Присъствен списък

 

Приложение № 7 Удостоверение УТФ

 

Приложение № 8 - Присъствен списък към чл. 44, ал. 1, т. 2

 

Дневник на ученика

 

Типова програма на практиката - образец

 

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Система за защита
на
лицата, подаващи
сигнали или публично
оповестяващи информа-
ция за нарушения

 

 

Профил на купувача

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ

ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП

ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

 

Проект

„Ученически

       практики – 2“

Новия проект на МОН „Ученически практики – 2“ – БГ-Образование