СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 
 

 

 

НАЦИОНАЛНА

ЕЛЕКТРОННА

БИБЛИОТЕКА

МОН създаде Национална електронна библиотека на учителите

 

ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Дигитална Раница

 

 

"Живот без насилие

           за всички деца

                    в България"

 

 

Телефонна линия за

психологическа

подкрепа на ученици,

родители и учители

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА: Специалисти ще консултират ученици, учители и  родители - NOVA

 

Национална

телефонна линия

за деца 116 111

 

 

Система за защита на лицата, подаващи сигнали или

публично оповестяващи информация за нарушения

в Средно училище "Васил Левски", гр. Бяла Слатина

Длъжностно лице, отговарящо за разглеждане на сигнали по закона за защита на лицата,
подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЛПСПОИН)
в СУ :Васил Левски", гр, Бяла Слатина е:

- г - жа Радостина Илиева Станилова

- телефон за контакт: 08877702056

- имейл: radi_stanilova@abv.bg

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация
за нарушения (ЗЛПСПОИН)

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация
за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закона
за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Модел на Регистър на сигналите по чл. 18, ал. 2 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали
или публично оповестяващи информация за нарушения

 
1. От 4 май 2023 г. работодателите от публичния и частния сектор, които се явяват задължени субекти по чл. 12, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН (с изключение на работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, вж. т. 1) имат задължение да осигурят възможност за вътрешно подаване на сигнали по смисъла на закона. За тази цел от4 май 2023 г. на сайта на КЗЛД е пусната в експлоатация функционалност за генериране на Уникален идентификационен номер (УИН), който ще следва да се взима от определените по чл. 14 от закона служители, отговарящи за разглеждането на сигнали. Този номер ще се използва от тях за нуждите на регистриране на подадените до задължените субекти сигнали. За получаването на УИН служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала ще трябва да предостави следната информация:
- Наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на работодателя, при който е подаден сигналът;
- Идентификационни данни на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала;
- Предмет на сигнала (съответните области, предвидени в чл. 3, ал. 1 и ал. 2);
- Начин на получаване (писмено или устно);

2. Външното подаване на сигнали до КЗЛД (т.нар. „Външен канал) ще бъде достъпно след 6-ия месец от обнародването на закона в „Държавен вестник – т.е. от 4 август 2023 г.
3. По силата на § 9 от Заключителните разпоредби на закона, до 4 август 2023 г. КЗЛД има за задача да приеме:
- Наредбата за воденето на регистъра на сигналите и за препращане на вътрешните сигнали към нея;
- Методическите указания към задължените субекти по чл. 12, ал. 1 от закона;
- Модел на регистър на сигналите;
- Формуляр за приемане на сигнали.
4. Заедно с това КЗЛД публикува на сайта си и Пътна карта, която очертава основните етапи по въвеждането на системата за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.
.

 

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Система за защита
на
лицата, подаващи
сигнали или публично
оповестяващи информа-
ция за нарушения

 

 

Профил на купувача

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ

ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП

ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

 

Проект

„Ученически

       практики – 2“

Новия проект на МОН „Ученически практики – 2“ – БГ-Образование