СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 
 

 

Учебници 2023/2024

 

Линкове

Състав

на обществения

съвет

 

Критерии

за получаване

на стипендии

през II срок

 

Изпити

на ученици

самостоятелна

форма - м. март

 

Изпити за вали -

диране на компе -

тентности за

начален етап

на основно обра -

зование - м. март

 

Национален
                 конкурс

„Урок по история

- Покажи ми

        България

                2024 г. !“

 

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

ОФИС 365

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА

ЕЛЕКТРОННА

БИБЛИОТЕКА

МОН създаде Национална електронна библиотека на учителите

 

ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Дигитална Раница

 

 

"Живот без насилие

           за всички деца

                    в България"

 

 

Телефонна линия за

психологическа

подкрепа на ученици,

родители и учители

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА: Специалисти ще консултират ученици, учители и  родители - NOVA

 

Национална

телефонна линия

за деца 116 111

 

 

 

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на

обществените съвети към детските градини и училищата

 

Състав на обществения съвет към Средно училище „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина, както следва:

Основни членове:

  • Весна Симеона Маринков - Павлова - представител на община Бяла Слатина;
  • Цветанка Иванова Петрова - Йорданова - представител на работодателите;
  • Христина Илиева Илиева - представител на родителите;
  • Силвия Тошкова Гетова - представител на родителите;
  • Мария Петрова Георгиева - представител на родителите;
  • Илияна Петрова Каменова - представител на родителите;
  • Емилия Йорданова Трифонова - представител на родителите.

Резервни членове:

Забележка:Съгласно чл. 4, ал. 5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществения съвет, представителите на работодателите са определени със Заповед № РД – 18 – К - 4/08.03.2023 г. на областния управител на област Враца. В следствие на наложилата се промяна от поимення състав на резервните членове отпадат: Галин Радославов Асенов - представител на родителите и Красимир Цветанов Христов - представител на родителите. Г - жа Ивалена Димитрова Врачовска - представител на родителите в основния състав, става член на резервния състав на Обществения съвет.

 

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Система за защита
на
лицата, подаващи
сигнали или публично
оповестяващи информа-
ция за нарушения

 

 

Профил на купувача

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ

ПО  ПРОЕКТ

„РАВЕН ДОСТЪП

ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ В

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“,

 

Проект

„Ученически

       практики – 2“

Новия проект на МОН „Ученически практики – 2“ – БГ-Образование