СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Училищна
документация

Съобщение
за изпити на ученици
дневна форма

на поправителни изпити

Съобщение
за изпити на ученици
самостоятена форма

на поправителни изпити

 
 

 

 

 

 

Прием в пети клас:

  • Брой паралелки – две
  • Брой места в паралелките –по 26 за всяка паралелка/общо 52 места/
  • Във връзка с чл.61 ал.4 т.3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование броят на записаните ученици в паралелките ще се завиши с по трима  за всяка от тях при наличие на кандидати за прием.


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Проект на МОН
BG05M2OP001-5.001-0001

“Равен достъп до училищно
образование
в условията
на кризи“

Заповед училищен екип